LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Nowa dyrektywa maszynowa
Nowa dyrektywa maszynowa

Od 29 grudnia 2009 r wchodzi w życie nowa Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE, która zastąpi obecną 98/37/WE, wywodzącą się z pierwszej 89/392/EWG. Nowelizacja jest reakcją na nieustający, dynamiczny rozwój i zmiany zachodzące w świecie maszyn. Zobacz NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nowa MD na nowo definiuje podstawowe pojęcia, które decydują o tym, czy nowo projektowany lub umieszczany na rynku WE produkt jej podlega, czy nie. Definicja maszyny jest złożona, może oznaczać znacznie różniące się kategorie. Wyjściową definicją podstawową maszyny jest:

1. Zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie (rys. 1 - schemat blokowy "maszyny podstawowej").

Maszyną jest także:

2. Zespół 1, z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu.

3. Zespół 1 + 2, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku, gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji.

4. Zespoły 1 + 2 + 3 lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość.

5. Zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

Podobnie jak obecna, nowa MD obejmuje zespoły maszynowe (4) oraz maszyny napędzane siłą mięśni ludzkich, które służą do podnoszenia ładunków (5). Inne urządzenia, które obejmuje i definiuje przyszła MD to:

- Element bezpieczeństwa - urządzenie, które służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, jest wprowadzane do obrotu niezależnie, którego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób i nie jest niezbędne do działania maszyny.

- Wyposażenie wymienne - urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile to wyposażenie nie jest narzędziem.

- Osprzęt do podnoszenia - element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku, lub mogące stanowić integralną część ładunku, i które jest wprowadzane do obrotu niezależnie (zawiesia i ich elementy są uznawane za osprzęt do podnoszenia).

- Łańcuchy, liny i pasy - zaprojektowane i wykonane do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia.

- Odłączalne urządzenie do mechaŹnicznego przenoszenia napędu - odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku. W przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden produkt.

Nową, bardzo ważną kategorią w nowej koncepcji dyrektywy jest:

- Maszyna nieukończona - zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną, inną maszyną nieukończoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób maszynę finalną, do której ma zastosowanie dyrektywa maszynowa. Wedle dyrektywy np. napęd jest maszyną nieukończoną.

Ponieważ fundamentalne dla dyrektywy definicje - maszyna, maszyna nieukończona - zawierają wiele niejasności, są niedojrzałe inżyniersko i wewnętrznie sprzeczne, wymagają osobnego omówienia.

MD 2006/42/WE bardziej precyzyjnie niż obecna specyfikuje maszyny i urządzenia, których nie obejmuje. Rozszerza zakres maszyn wyłączonych o:

- elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczane przez producenta oryginalnej maszyny,

- maszyny przeznaczone do celów badawczych w laboratoriach,

- wyposażenie elektryczne niskonapięciowe objęte dyrektywą LVD 73/23/EWG (AGD, sprzęt informatyczny, audiowizualny i biurowy, aparatura rozdzielcza i sterownicza, silniki),

- sprzęt elektryczny wysokiego napięcia (aparatura rozdzielcza i sterownicza, transformatory).

Nowa MD rozszerza listę maszyn podwyższonego ryzyka (zał. IV) oraz elementów bezpieczeństwa (zał. IV i V) podlegających zaostrzonym rygorom certyfikacyjnym

Artykuły Prasowe w Magazynie "Surowce i Maszyny budowlane"

 Maszyny w przemyśle drzewnym. Oznakowanie CE

 Maszyny w przemyśle wydobywczym kopalin pospolitych.

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: