LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Środki ochrony indywidualnej

Informacje o warunkach dopuszczenia wyrobu do obrotu

W Unii Europejskiej zakres wymagań dotyczących projektowania i wytwarzania środków ochrony indywidualnej określa dyrektywa 89/656/EWG oraz dyrektywa 89/686/EWG. Dyrektywy te określają zakres, kryteria i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Postanowienia obu dyrektyw zostały przyjęte w polskim prawie.

Obecnie można nabyć i stosować środki ochrony indywidualnej tylko takie, które posiadają deklarację zgodności, zostały poddane ocenie zgodności i zostały oznakowane znakiem CE.
Dokumenty dotyczące oceny zgodności powinny być wydane zgodnie z systemem oceny zgodności.

Podstawowe zasady obowiązujące w systemie oceny zgodności zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( postanowienia tej ustawy weszły w życie 1 stycznia 2003r). Natomiast zasady dokonywania oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej


Więcej informacji zobacz wymagania dotyczące oceny zgodności

Producent umieszcza oznakowanie CE na środku ochrony indywidualnej, który spełnia zasadnicze wymagania oraz został poddany procedurom oceny zgodności.

Oznakowanie CE powinno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres używania tego środka. Jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości środka ochrony indywidualnej, dopuszcza się umieszczanie oznakowania CE na opakowaniu tych środków.

Oznakowanie CE nie powinno być umieszczane na środku ochrony indywidualnej w sposób wprowadzający w błąd. Inne oznakowania mogą być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej lub na ich opakowaniu, o ile nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE. Wzór oznakowania CE jest określony w załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Interpretacja postanowień Dyrektywy 89/686/EWG w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa .Przewodnik

Najczęściej popełniane błędy

Niezgodności i nieprawidłowości, polegają głównie na:

  • braku instrukcji użytkowania w języku polskim lub niektórych informacji w jej treści,
  • braku w deklaracji zgodności daty jej sporządzenia i oświadczenia, „że nowy środek ochrony indywidualnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia /dyrektywy 89/686/EWG”,
  • nieprzestrzeganiu przez producentów deklarowanej normy zharmonizowanej,
  • braku znaku zgodności CE . 
© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: