LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Urządzenia niskonapięciowe

Informacje o warunkach dopuszczenia wyrobu do obrotu
 

Warunki dopuszenia urządzeń niskonapięciowych do obrotu okeśl Dyrektywa 2006/95/WE która jest ujednoliconym dokumentem obejmującym tekst „pierwotnej” dyrektywy niskonapięciowej 73/23/EWG6 wraz z kolejnymi zmianami. Dyrektywa 2006/95/WE weszła w życie z dniem 16 stycznia 2007 r. uchylając dyrektywę 73/23/EWG Artykuł 8 i załącznik IV dyrektywy opisują procedurę, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie22 zapewnia i deklaruje zgodność sprzętu elektrycznego z przepisami dyrektywy.
Obejmuje ona trzy główne podzespoły:

Dokumentacja techniczna
Zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu, producent musi zgromadzić dokumentację techniczną, umożliwiającą ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami niniejszej dyrektywy (patrz poniżej)

Deklaracja zgodności
Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela posiadającego siedzibę we Wspólnocie wymaga się także przygotowania deklaracji zgodności na piśmie (patrz poniżej) przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wyłącznymi podmiotami uprawnionymi do sporządzenia deklaracji zgodności są producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Oznakowanie CE
Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu sprzęt elektryczny musi zostać opatrzony oznakowaniem CE. Wyłącznie producent sprzętu lub jego upoważniony przedstawiciel posiadający siedzibę we Wspólnocie są uprawnieni do umieszczenia oznakowania CE (patrz poniżej). Ponieważ importer nie jest w stanie zadeklarować zgodności z dyrektywą, musi on działać z należytą starannością, tak aby zagwarantować, że wyroby widocznie niezgodne z dyrektywą nie będą wprowadzane na rynek.

Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu sprzęt elektryczny musi zostać opatrzony oznakowaniem CE. Wyłącznie producent sprzętu lub jego upoważniony przedstawiciel posiadający siedzibę we Wspólnocie są uprawnieni do umieszczenia oznakowania CE (patrz poniżej).
Ponieważ importer nie jest w stanie zadeklarować zgodności z dyrektywą, musi on działać z należytą starannością, tak aby zagwarantować, że wyroby widocznie niezgodne z dyrektywą nie będą wprowadzane na rynek. Jeśli nie zostały zastosowane żadne normy w rozumieniu dyrektywy, w ramach dokumentacji technicznej producent musi zapewnić opis rozwiązań zastosowanych w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa dyrektywy.
W przypadku zastrzeżeń ze strony właściwych organów sprawujących nadzór rynkowy, za element dowodu uznaje się sprawozdanie w rozumieniu art. 8 ust. 2 (które nie jest jednak obowiązkowe). W rzeczywistości, oprócz trzech podstawowych środków oceny zgodności wymienionych powyżej, art. 8 ust. 2 stanowi, że w przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do zgodności, producent lub

Najczęściej popełniane błędy
  • brak oznakowania CE
  • nieprawidłowe oznakowanie CE
  • brak wymaganej instrukcji,
  • nieprawidłową wymaganą instrukcję,
  • brak wymaganych ostrzeżeń,
  • nieprawidłowe wymagane ostrzeżenia.
© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: