LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
WYROBY BUDOWLANE
WYROBY BUDOWLANE

Informacje o warunkach dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu

Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (89/106/EEC) została implementowana do prawa polskiego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych - wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; albo oznakowany znakiem budowlanym B.

Oznakowanie CE oznacza, że:
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu, to jest z zharmonizowaną normą europejską [Hen] lub z Europejską Aprobatą Techniczną [ETA];
zgodność została potwierdzona przez dokonanie oceny zgodności przy zastosowaniu systemu oceny zgodności wskazanego w tej specyfikacji.
Systemy oceny, sposoby deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, określają rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 195, poz. 2011 oraz Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Zgodnie z przyjętą zasadą nadrzędnego traktowania norm zharmonizowanych, wszędzie tam, gdzie się one pojawiają, powinny zastępować krajowe techniczne specyfikacje odniesienia. Dlatego Polski Komitet Normalizacyjny zgodnie z ustawa o normalizacji przeniósł wszystkie normy branżowe do archiwum. Ich status norm archiwalnych pozwala na korzystanie z nich w niektórych indywidualnych przypadkach, lecz nie mogą one być podstawą do wprowadzania wyrobu budowlanego na rynek, a tym bardziej znakowania tego wyrobu znakiem budowlanym. Inaczej wygląda sprawa aprobat technicznych. Wprowadzenie normy zharmonizowanej wstrzymuje dla objęgo nią wyrobu możliwość wydawania aprobaty krajowej. Nadal wydane wcześniej aprobaty techniczne zachowują swoja ważność, aż do czasu wygaśnięcia ich ważności. Wynika to z przepisów przejściowych do ustawy o wyrobach budowlanych (art. 41 ustawy). Taka aprobata techniczna może stanowić podstawę do wystawienia krajowej deklaracji zgodności i oznaczenia wyrobu znakiem budowlanym, przy czym producent powinien dokonać oceny zgodności

Wykazy Polskich Norm wprowadzających normy europejskie zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia zawarte są w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zaś wykaz wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych - w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury (M.P. z 2004 r. nr 48 z 2004

Pytania i odpowiedzi znak B lub CE

Przewodnik kliknij link ZNAK B LUB CE

Najczęściej popełniane błędy
  • brak dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji
  • brak wymaganych badań
  • niewłaściwe oznaczenie deklaracji zgodności  

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: