LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Zabawki

Informacje o warunkach dopuszczenia wyrobu do obrotu

"Do obrotu mogą być wprowadzone zabawki, które podczas ich używania zgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze prawidłowe zachowanie dzieci, nie będą stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników lub osób trzecich." (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek).

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI:

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu producent ma do wyboru 2 procedury oceny zgodności celem wykazania, że zabawka spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywie nr 88/378/EWG.

Procedura - Producent zastosował normy zharmonizowane

Jeżeli producent wykonał zabawki zgodnie z właściwymi normami zharmonizowanymi i umieścił na nich oznakowanie CE, uznaje się że takie zabawki są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

W tym przypadku producent lub jego upoważniony przedstawiciel lub importer udostępniają do celów kontroli:

 1. opis środków poprzez które producent zapewnia zgodność zabawki z normami zharmonizowanymi (np. raporty z badań lub/i dokumentację techniczną zabawki), może być również zastosowany certyfikat badania typu WE,
 2. opis środków poprzez które producent zapewnia zgodność produkowanych zabawek z zatwierdzonym modelem zabawki,
 3. adresy miejsc produkcji i magazynowania,
 4. szczegółowe informacje dotyczące projektu i produkcji.

Procedura - Producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je tylko częściowo

Jeżeli producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je częściowo, albo w przypadku gdy zabawka nie jest w zakresie norm zharmonizowanych, zabawki poddaje się procedurze badania typu WE w jednostce notyfikowanej. Jeżeli model zabawki jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami to jednostka notyfikowana wydaje certyfikat badania typu WE a producent umieszcza na zabawce oznakowanie CE.

W tym przypadku producent, upoważniony przedstawiciel albo importer udostępniają do celów kontroli:

 1. Szczegółowy opis procesu produkcji,
 2. Opis środków, przez które producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym modelem,
 3. Adresy miejsc produkcji i magazynowania,
 4. Kopie dokumentów, jakie producent przedłożył jednostce notyfikowanej,
 5. Certyfikat badania typu WE lub jego uwierzytelniony odpis.

Producenci lub importerzy zabawek podlegają obowiązkowi wprowadzania na rynek Unii Europejskiej wyłącznie zabawek spełniających wymagania dyrektywy Wspólnoty Europejskiej (WE) Nr 88/378/EWG dotyczącej bezpieczeństwa zabawek (wprowadzona do polskiego prawa Rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek).

Najlepszym potwierdzeniem zgodność zabawki z dyrektywą WE jest Certyfikat badania typu WE (EC Type Examination Certificate).

Certyfikat badania typu WE jednoznacznie identyfikuje zabawkę, między innymi poprzez zamieszczenie kolorowej fotografii zabawki.

Certyfikat badania typu WE nie tylko potwierdza zgodności zabawki z prawem, ale również ułatwia wprowadzanie zabawki do obrotu. Sklepy i centra handlowe na terenie całej Unii Europejskiej zdecydowanie chętniej dokonują zakupu zabawek z certyfikatem.

Instytucje nadzoru rynku nie muszą poddawać badaniom sprawdzającym zabawek, które posiadają Certyfikat badania typu WE.

Certyfikaty badania typu WE może wystawiać jedynie instytucja posiadająca status tzw. jednostki notyfikowanej.

Najczęściej popełniane błędy
 • niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami - niezgodne cechy mechaniczne i fizyczne,
 • brak ostrzeżeń i instrukcji wymaganych ze względów bezpieczeństwa § 21 rozporządzenia MGP i PS w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek,
 • brak oznakowania CE
 • brak informacji o konieczności zachowania opakowań, etykiet lub ulotek na których zamieszczone zostały informacje, między innymi oznakowanie CE, nazwa i adres producenta lub importera,
 • brak informacji określającej wiek dziecka, dla którego przeznaczona została zabawka.
 •   KONTAKT

  © 2008 TestBroker Grupa TQMC
  Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
  Projekt & cms: www.zstudio.pl
  ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
  tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
  e-mail: